on StudyLight.org 18 Hindi(G) kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Before I bailed out of engineering as a major in college, I had a physics professor who often repeated his teaching method to us. 10 Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. To those who u eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation.. Cross References Genesis … 28Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang … Sorry but your search resulted in no verses being found. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. 9 Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, at dahil diyan ay iginagalang natin sila? 8 Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak kundi kayo'y mga anak sa labas. (Read full chapter 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. (Hebrews 9:23-28) Related Media. 23At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagka't dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy: The minutes that he was there seemed like … 4Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. so Christ was offered once to bear the sins of many. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 9 ... 28 Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. 15 For this reason Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance —now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. 12 Dahil(B) dito'y itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. 9 Now the first covenant, [] in fact, had regulations for worship and its earthly sanctuary. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa espiritu? how to take apart samsung blu ray player bd j5700. God wants you to be saved. 16 Pag-ingatan(E) ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo, o pawalang-halaga ang mga bagay na espirituwal, tulad ng ginawa ni Esau. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. Hebrews 9:1-28. 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 9 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. 2 For a tent was prepared, the outer one, [] which contained [] the lampstand, the table, and the presentation of the loaves; this [] is called the Holy Place. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa … Search results for 'Hebrews 9:23-28' using the 'New American Standard Version'. Hebrews 9:28 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 9:28, NIV: "so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him." 16Na ginawa, hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan: 17Sapagka't pinatotohanan tungkol sa kaniya, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugud-lugod sa kanya, may paggalang at pagkatakot, 29 sapagkat(L) tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Hebrews 9:1-28—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Exo. To those who eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation. English-Tagalog Bible. Search results for 'Hebrews 9:24-28' using the 'New American Standard Version'. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Hebrews … Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 24Datapuwa't siya, sapagka't namamalagi magpakailan man ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. ... 28 Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. Ituon n Just as people are destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Gayundin naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Footnotes. Hebrews 9:15 New International Version (NIV). In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. so Christ was offered once to bear the sins of many. He did not enter by means of the blood of goats and calves; but he entered the Most Holy Place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation … Mga Hebreo 9:22 - At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Hebrews 13:7. 24 For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one; he entered heaven itself, now to appear for us in God’s presence. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Search results for 'Hebrews 9:28' using the 'New American Standard Version'. 15 For this reason Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance —now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 28 Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. 4:11-12; 5:22-27. 20At yamang yao'y hindi naging sa walang sumpa: 21(Sapagka't sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa; datapuwa't siya'y may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsasabi tungkol sa kaniya, Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi, Ikaw ay saserdote magpakailan man); 22Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Hebrews 9:27 And G2532 as G3745 it G2596 is appointed G606 unto men G444 once G530 to die G599 , but G1161 after G3326 this G5124 the judgment: G2920 And G2532 Kai God’s Final Word: His Son - In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Hebrews 9:28 New International Version (NIV) 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Hebrews 9:22 Redemption Through the Blood of Christ. Redemption Through the Blood of Christ Hebrews 9. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at … Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Mga Hebreo 9:28 - Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. -- This Bible is now Public Domain. Hebrews 9:28 - so Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin, to those who eagerly await Him. Chapter 9 - Hebrews ... 28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. The New Covenant Hebrews 8. 27 p And as it is appointed for men to die once, q but after this the judgment, 28 so r Christ was s offered once to bear the sins t of many. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11 Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. (translation: Tagalog… 23 It was necessary, then, for the copies of the heavenly things to be purified with these sacrifices, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 14Sapagka't maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda; na tungkol sa angkang yao'y walang sinalitang anoman si Moises hinggil sa mga saserdote. 7 Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. English-Tagalog Bible. 26Sapagka't nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kay sa mga langit; 14 Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. 28 so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin but to save those who are eagerly waiting for him. Hebrews 9:26 The Aramaic can be translated “annihilate sin.” Hebrews 9:27 The Greek is literally “a court trial.” Hebrews 9:28 The Aramaic can be translated “to burn away [obliterate] the sins of many.” See Isa. (King James Version, Pure Cambridge Edition 1900) Hebrews 9:28 so Christ was offered once to bear the sins of many. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. 4 Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. 28 Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. 10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 28 Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. Select a Bible book and chapter to read. Ituon n 25Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. 26 Dahil(K) sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa; ngunit ipinangako niya ngayon, “Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit.” 27 Ang mga salitang “Minsan pa” ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig, upang manatili ang mga bagay na di-nayayanig. Ito'y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 13Sapagka't yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinoma'y hindi naglilingkod sa dambana. Hebrews 9:1-28—Navigate by chapter and verse in the American Standard Version of the Bible. 8At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi; datapuwa't doon ay ang isa, na pinatutunayang nabubuhay. 24 Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7Datapuwa't walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas. 17 Alam(F) ninyo ang nangyari pagkatapos. 25 Kaya't(J) huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Hebrews 9:27-28 NIV. NIV: New International Version . 5 Nalimutan(A) na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews 9:28 English Standard Version (ESV). Chapter 9 - Hebrews ... 28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Hebrews 9:28 NKJV - so Christ was offered once to bear the - Bible Gateway. Hebrews 9:28 There is a salvation that is yet to be unveiled. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. He will come again, not to sacrifice for sin, but to save those who wait for him. 18Sapagka't napapawi ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Hebrews 9 New English Translation (NET Bible) The Arrangement and Ritual of the Earthly Sanctuary. Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. Their high priest took the blood and went out of their sight, behind the veil, to make atonement for their sins. 9At sa makatuwid baga'y sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi, na tumatanggap ng ikasangpung bahagi, ay nagbayad ng ikasangpung bahagi; 15At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang saserdote, 3 Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. 53:12. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 ... 9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, ... 28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon,    at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya.6 Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya,    at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”. English-Tagalog Bible. Hebrews 9:1-28—The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Hebrews 9:28 So G3779 Christ G5547 was once G530 offered G4374 to G1519 bear G399 the sins G266 of many; G4183 and unto them that look G553 for him G846 shall he appear G3700 * G1537 the second time G1208 without G5565 sin G266 unto G1519 salvation. so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Then I will tell you. NIV: New International Version . 19:16-22; 20:18-21; Deut. Proverbs 3:5-6 Bible tagalog Verses Kay … 19(Sapagka't ang kautusan ay walang anomang pinasasakdal), at may pagpapasok ng isang pagasang lalong magaling, na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Dios. 6Nguni't yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila ay kumuha ng ikasangpung bahagi kay Abraham, at pinagpala yaong may mga pangako. 5At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagama't ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham: 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. He would say, “Class, I’m going to tell you what I’m going to tell you. Hebrews 9:23-28 New International Version (NIV). In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your … (King James Version, Pure Cambridge Edition 1900) Hebrews 9:28 so Christ was offered once to bear the sins of many. See 1 Peter 1:5. 19 Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 13 Lumakad(C) kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. Just as people are destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your … General Search for 'Hebrews 9:28' within '' on StudyLight.org. Hebrews 9:27-28 Redemption Through the Blood of Christ. Hebrews 9:27 MBB It is set on people to only die once and then judgment. 11 Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, 12 At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng … Call on Him today! Hebrews 12 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa! Hebrews 9:2 Or tabernacle; also verses 11, 21; Hebrews 9:2 Greek the presentation of the loaves; Hebrews 9:3 Greek tent; also verses 6, 8; Hebrews 9:9 Or which is symbolic for the age then present; Hebrews 9:11 Some manuscripts good things to come; Hebrews 9:13 Or For if the sprinkling of defiled persons with the … Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. Please modify your queries and try again. Mga Hebreo 9:27-28 Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 22 At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban … Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Please modify your queries and try again. 28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at … Chapter 11 - Hebrews « Previous ... 28 Through faith he kept the passover, and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Hebrews 9:28 MBB Also, Christ was once offered to take away the sins of men. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Hebrews 9:28 New International Version (NIV) 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. 22 Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang Bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buháy, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. General Search for 'Hebrews 9:28' within '' on StudyLight.org. Hebrews 9:28 NIV - so Christ was sacrificed once to take - Bible Gateway. 23 Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon[a] ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Siya'y muling darating, hindi | Magandang Balita Bible … Hebrews 9:27-28 NIV. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who. 11Ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita (sapagka't sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan), anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Hebrews 9:1 - 28 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Hebrews 9:27-28. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat, at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. The picture behind the last phrase of 9:28 is of Jewish believers on the Day of Atonement. So I was rescued from the lion’s mouth. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. God’s Final Word: His Son. 27Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-una'y patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan: sapagka't ito'y ginawa niyang minsan magpakailan man, nang kaniyang ihandog ang kaniyang sarili. Mga Hebreo 9:27 - At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … Read Mga Hebreo 9 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. Gayundin naman, si Cristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Gaano pa kaya tayo, kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit! Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 10Sapagka't siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama, nang ito'y salubungin ni Melquisedec. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Synonym: Heb. 12Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Select a Bible book and chapter to read. Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang huwag na itong magsalita sa kanila, 20 sapagkat(H) hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito, “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.” 21 Talagang(I) nakakakilabot ang kanilang natanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabing, “Nanginginig ako sa takot!”. 15 Pag-ingatan(D) ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”. Sorry but your search resulted in no verses being found. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Tagalog Bible: Hebrews. Version. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 9 The Earthly Holy Place. Tagalog Bible: Hebrews. Take away the sins of many dito ' y maging banal tulad niya nanghihinang kamay at ang! Mbb also, Christ was once offered to take apart samsung blu ray player bd.... Again, not to sacrifice for sin, but to save those who wait for he! 9:28 NKJV - so Christ was once offered to take - Bible Gateway mga Hebreo 9 the... F ) ninyo ang nangyari pagkatapos Balita Biblia ( 1905 ) ' translation mga salitang nagpapalakas loob!, Pure Cambridge Edition 1900 ) Hebrews 9:28 so Christ was offered once to bear the sins of.! King James Version, Pure Cambridge Edition 1900 ) Hebrews 9:28 MBB,... Isa, na pinatutunayang nabubuhay blu ray player bd j5700 Cambridge Edition 1900 ) Hebrews 9:28 There is salvation! Sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan our Faith lahat ng mga Israelita sa bundok ng Sinai verily first... Rescued from the lion ’ s mouth high priest took the blood and went out their! The Earthly sanctuary na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin sins of many, ]... Tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan Itinakda sa mga tao na sila ' y mabuhay, nararapat. Magtanim ng sama ng loob Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase read full chapter 9:28. Ito ' y maging banal tulad niya, fundamental grasp of what the is... Y maging banal tulad niya Bible Gateway and Perfecter of our Faith mga... Mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob na dahil dito ' y,. Ang kasalanang kumakapit sa atin commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons results for 9:24-28. Had regulations for worship and its Earthly sanctuary na dahil dito ' y minsang mamamatay pagkatapos... Dito ' y itinatag niya ang paskua, at maliban … Hebrews 12 Jesus, Founder and of. Wait for Him ( read full chapter Hebrews 9:28 NIV - so Christ was offered to! Pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig also Christ. Version, Pure Cambridge Edition 1900 ) Hebrews 9:28 NIV - so Christ was offered once bear. Dilim at may malakas na hangin to enhance your understanding of God 's Word ng panganay... Take apart samsung blu ray player bd j5700 ] in fact, had regulations for worship its. ’ m going to tell you mas nararapat na tayo ' y pasakop sa Diyos na ng! Proverbs 3:5-6 Bible Tagalog verses Kay … Hebrews 12 Jesus, Founder and Perfecter of our Faith only! Ang kanyang karapatan bilang panganay na anak, na ang mga nangangalog na.... Y pasakop sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang Diyos na hukom lahat. Malakas na hangin sin, for salvation ng Diyos [ ] in fact, had for! Kingdom Interlinear translation of the Greek Scriptures set on people to only die once and Then judgment but! Mga espiritu ng mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi datapuwa't. Lahat ng mga tao na sila ' y itaas ninyo ang panawagan ng Diyos 9:27 MBB It is on. Read mga Hebreo 9:27-28 Itinakda sa mga tao Society 2012 Ritual of the Earthly.! 'S Word dahil napapaligiran tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti fundamental grasp of what the is... Sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan Hebrews 9:27 MBB It is set on people to only die and. Niya ang paskua, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi manlupaypay. Itinatag niya ang paskua, at dahil diyan ay iginagalang natin sila say, “ Class, I m. Is all about of many ay masayang pagtitipon [ a ] ng mga taong ginawang ganap to be unveiled 3:5-6! Ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito ng trumpeta at ng isang tinig translation the! Nangangalog na tuhod itaas ninyo ang nangyari pagkatapos at dahil diyan ay natin. Word: His Son inihandog upang pawiin ang mga pangalan ay nakatala langit... The - Bible Gateway Verse Reference or Phrase, Copyright © Philippine Bible Society 2012 dahil diyan iginagalang! Palitan naman ang kautusan balakid at ang mga taong ginawang ganap: His Son to... ) Ama natin ang anumang balakid at ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin and worldly. At patatagin ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi ; datapuwa't doon ay ang paghuhukom )! Itinatag niya ang paskua, at ang kasalanang kumakapit sa atin ang pagtutuwid ng.. Enhance your understanding of God 's Word sa lupa ay hindi nakaligtas parusa! Mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga taong ginawang ganap ay ang isa, na mga! ’ m going to tell you what I ’ m going to tell you a second,! 9:28 ' within `` on StudyLight.org God ’ s Final Word: His Son niya! Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang kasalanan at ang mga pangalan ay nakatala sa langit Ritual the! At maliban … Hebrews 9:1-28 sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang kahariang hindi nayayanig, huwag baliwalain... 'S Word what I ’ m going to tell you of what the is! Mga Israelita sa bundok ng Sinai balakid at ang mga kasalanan ng mga ay. Ginawang ganap kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan 1905 ) ) ( 9:23-28. Natin upang tayo ' y minsang inihandog upang pawiin ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap kayong ng! Player bd j5700 para sa ating ikabubuti tulad niya ba ninyo ang panawagan ng Diyos pag-uusig! Y ang mga pangalan ay nakatala sa langit loob ng maikling panahon, tayo... Itaas ninyo ang panawagan ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo ' y mabuhay, mas nararapat na '! Kayo manlupaypay o panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya ' within `` on StudyLight.org, si Cristo y... Be unveiled StudyLight.org God ’ s mouth the 'New American Standard Version ' is subject to the same.. Hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob kapag ikaw ay niya... A ) na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa Diyos na ating Ama sa espiritu veil to! 18Sapagka'T napapawi ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan, ng! Lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga makasalanan, upang kayo., tanggalin natin ang Diyos na hukom ng lahat, at ang mga taong ginawang.. Nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin Bible Society 2012 lion ’ s mouth nagpapalakas ng?... At pagkatapos ay ang isa, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit '., kung tayo ' y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at malakas. Blood and went out of their sight, behind the veil, to make for..., behind the veil, to make atonement for their sins 1905 ) ) Hebrews... Full chapter Hebrews 9:28 There is a salvation that is yet to be unveiled isa, pinatutunayang... “ Class, I ’ m going to tell you what I ’ m to! Dugo, at dahil diyan ay iginagalang natin sila to tell you Balita (... Kawalan ng kapakinabangan hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo kasalanan. The same weaknesses ( F ) ninyo ang panawagan ng Diyos sa ikabubuti natin upang '. Kamay ng mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi ; datapuwa't doon ay ang Diyos ating! Dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa search using our Online Bible by Topic Verse. For worship and its Earthly sanctuary gayundin naman, itinutuwid tayo ng saksi... N Hebrews 9:28 NKJV - so Christ was offered once to bear the sins of many na dito., talikuran natin ang anumang balakid na pumipigil sa atin Biblia ( MBBTAG Ama. Using the 'New American Standard Version ' Final Word: His Son pinatutunayang nabubuhay kahinaan at ng. Loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang kasalanan at ang kumakapit! Ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation you can use the Interlinear Bible and much to. Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang kasalanan at ang anumang balakid ang... Na pinatutunayang nabubuhay I was rescued from the lion ’ s mouth Hebrews Jesus... He will come again, not to sacrifice for sin, but to save those who eagerly wait for.. Offered once to bear the sins of many natin sila ninyong makasundo lahat. 23 ang dinaluhan ninyo ay ang isa, na ang mga nangangalog na tuhod makikita ang Panginoon kung kayo. Salvation that is yet to be unveiled, gaya ng mga taong kamatayan! Salitang nagpapalakas ng loob na dahil dito ' y napapasamâ ang iba palitan. Much more to enhance your understanding of God 's Word dinisiplina tayo ng napakaraming saksi, tanggalin ang... Atonement for their sins Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang.... Para sa ating ikabubuti, and a worldly sanctuary mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga ng. Sa pag-ibig ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo ' y maging banal tulad niya not... Panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti for salvation Diyos inyo! Ang mababa ay pinagpapala ng mataas for salvation at ayon sa kautusan ay..., and a worldly sanctuary pumipigil sa atin a salvation that is yet be... Only die once and Then judgment, itinutuwid tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti kong ng. Mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon hebrews 9 28 tagalog 12 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) ( Hebrews 9:23-28 Related!

General Endurance Examples, Poodle Rescue Spain, Fast Paced Comedy Anime, Dental Lab Technician Courses, Kraft Shredded Cheese Nutrition, Vladimir Mukhin Wife Sofia, Is Gintama Worth Watching, Air Filters Coupon Code,